پیش نویس قرارداد شهروندان با شهرداری

در کمیسیون خقوقی و املاک بررسی شد

پیش نویس قرارداد شهروندان با شهرداری

یازدهمین کمیسیون حقوقی و حل اختلاف شورای اسلامی شهر سبزوار ...

admin ۰

یازدهمین کمیسیون حقوقی و حل اختلاف ساعت 9 یک شنبه 20 مهر برگزار گردید. 

پیش نویس قراردادهای منعقده بین شهرداری و آقای تاج آبادی و خانم مهرانگیز معمارزاده به ترتیب قرائت و پس از بحث و بررسی اعضا موافقت خود را اعلام کردند.

پیش نویس قرارداد منعقده بین شهرداری و آقای باشتنی نیز مطرح شد که تصمیم گیری به جلسه بعدی موکول شد.

درخواست آقای احسان قزی درباره واقع شدن بخشی از زمینش در بلوار صنعت یکی دیگر از دستور کار کمیسیون بود که جهت ارائه گزارش تکمیلی به شهرداری ارجاع شد.

دستور کار بعدی کمیسیون درخواست هیات امنا کارکنان نیروی انتظامی جهت ارائه خدمات شهرداری به زمین های این افراد جهت احداث بنا بود که پس از توضیح نماینده هبات امنا و اظهارات اعضا جهت تصمیم گیری به صحن رسمی ارسال شد.

در پایان جلسه نامه های شهرداری درباره اعلام نظر شورا جهت احداث بنا در زمین های شمال شهربازی و توافق نامه جدید سرای معمارزاده قرائت شد و اعضا اتخاذ تصمیم در این باره را به صحن رسمی موکول کردند.