جلسه شماره ۱۹۳ به علت غیبت اعضا برگزار نشد

جلسه رسمی و علنی ۱۹۳

جلسه شماره ۱۹۳ به علت غیبت اعضا برگزار نشد

admin ۰

جلسه شماره ۱۹۳ به علت غیبت خانم بخشی و آقایان آرمین ، محمدی ، کرامت ، ارغیانی و بروغنی برگزار نشد