رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار گفت : روال قانونی در برگزاری نشست طرح سوال از شهردار رعایت شده است و ادعای شهردار و حامیانش که مدعی عدم رعایت ضوابط قانونی کار هستند کذب است.

جلسه رسمی و علنی ۱۸۹

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار گفت : روال قانونی در برگزاری نشست طرح سوال از شهردار رعایت شده است و ادعای شهردار و حامیانش که مدعی عدم رعایت ضوابط قانونی کار هستند کذب است.

admin ۰

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار  گفت: روال قانونی در برگزاری نشست طرح سوال از شهردار رعایت شده است و ادعای شهردار و حامیانش که مدعی عدم رعایت ضوابط قانونی کار هستند کذب است.

قربانعلی کل میشی در  یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر با دستور کار طرح سوال از شهردار، اعلام کرد: پس از چندین بار تذکر کتبی بالاخره شهردار سبزوار جهت پاسخگویی به سوالات مطروحه دو عضو شورای اسلامی شهر که در خصوص عملکرد شهردار است، در صحن علنی حاضر شد.

وی گفت:  در ماده 83  قانون ذکر شده چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض داشته باشند، ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد، در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال  مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار  اطلاع خواهد داد و حدکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوالات می باشد.

کل میشی اظهار کرد: تاکنون تذکرات شفاهی متعددی طی چند ماه گذشته به شهردار سبزوار درباره عمل نکردن به اولویت‌ها و برنامه‌های دوره چهار ساله اش داده شده که در نهایت چون هیچ تغییری در عملکرد وی مشاهده نشد، پنج نامه در مورخ های ۳۰ دیماه ۹۸، ۶ بهمن ۹۸، ۱۰ بهمن ۹۸، ۱۲ بهمن ۹۸ و ۴ اردیبهشت ۹۹ همراه با روکش به شهرداری ارسال شد تا برای پاسخگویی به صحن شورا حاضر شود.

وی اظهار کرد: شهردار سبزوار هنگامی که نامزد تصدی شهرداری شده بود، ۲۹ برنامه و اولویت شهری را برای دوره چهار ساله به شورای اسلامی شهر  اعلام کرد که متاسفانه بعد از جلب نظر اعضا و  کسب کرسی شهردار، پس از گذشت سه سال از  دوره پنجم شورا موفق به اجرای برنامه های خود و همچنین تحقق ماموریت های بودجه‌ای خود نشده است.

وی ادامه داد: اینکه حامیان شهردار در شورا با ایجاد بی نظمی سعی در به حاشیه کشاندن جلسه  کردند و یا شهردار  به جای پاسخ دادن به سوالات  از موضوع اصلی جلسه که پاسخ شفاف به سوالات بود استنکاف کرد جای بسی تاسف دارد.

بی نظمی ایجاد شده سه عضو شورا از جمله آقایان ارغیانی، بروغنی و خانم بخشی قطعاً به نهادهای امنیتی گزارش خواهد شد.