لایحه شهرداری درباره پرداخت هزینه اردوی یک روزه زیارتی دانش آموزان محله های هدف

لایحه شهرداری درباره پرداخت هزینه اردوی یک روزه زیارتی دانش آموزان محله های هدف

admin ۰

به شهرداری اجازه داده می شود