لایحه شهرداری درباره تجهیز دفتر سمن قلعه نو

لایحه شهرداری درباره تجهیز دفتر سمن قلعه نو

admin ۰

به شهرداری اجازه داده می شود