لایحه شهرداری درباره کمک به شورای اسلامی شهرستان سبزوار

لایحه شهرداری درباره کمک به شورای اسلامی شهرستان سبزوار

admin ۰

به شهرداری اجازه داده می شود