لایحه بروزرسانی قیمت های ارزش معاملاتی ساختمان

137

لایحه بروزرسانی قیمت های ارزش معاملاتی ساختمان

admin ۰

به استناد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود بمنظور بروز رسانی قیمت های ارزش معاملاتی ساختمان با فرمول ذیل پس از تصویب اقدام نماید. ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع= گروه ها بر اساس مصالح و نوع سازه ضربدر ضریب نوع کاربری ضربدر ضریب تاثیر مقدار طبقات ضربدر تاثیر ارزش معاملاتی حوزه برخورداری درآمدی


فایل jpg
فایل jpg