بازدید محمدی رئیس و اعضا شورا از مسکن مهر جهاد

بازدید محمدی رئیس و اعضا شورا از مسکن مهر جهاد

admin ۰

علی اصغر محمدی رئیس، قربانعلی کل میشی و زهرا بخشی اعضا شورای اسلامی شهر سبزوار از مسکم مهر جهاد بازدید کردند و با اهالی گفتگو کردند


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg