بازدید اعضای شورای شهر از محله قدس

بازدید اعضای شورای شهر از محله قدس

admin ۰

اعضای شورای شهر سبزوار در ادامه برنامه بازدید های هفتگی از محله های سطح شهر از منطقه حاشیه شهر قدس بازدید کردند.


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل JPG
فایل jpg
فایل JPG
فایل JPG
فایل JPG
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg