بازدیداز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار

بازدیداز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار

admin ۰

رئیس و اعضای شورای شهر سبزوار با حضور در سازمان


فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg
فایل jpg