طرح شفافیت عملکرد شورای اسلامی شهر تصویب شد

طرح شفافیت عملکرد شورای اسلامی شهر تصویب شد

این طرح در راستای آگاهی شهروندان از عملکرد و رفتار نمایندگان خود در شورای شهر تصویب شد

admin ۰

نخستین طرح شورای اسلامی شهر سبزوار در راستای آگاهی شهروندان از عملکرد و رفتار نمایندگان خود در شورای شهر با اتفاق آرا تصویب شد.

مقدمه طرح

به دلایل زیر تصویب طرح شفافیت ضروری به نظر می رسد:

1- منطق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388

3- ضرورت و حق مردم جهت آگاهی از فعالیت ها، طرح ها و لوایح، مصوبات و عملکرد و رفتار نمایندگان خود در شورای شهر و نیز ارزیابی آنها در قبال وعده های انتخاباتی توسط مردم

4- افزایش حس مسئولیت پذیری نمایندگان در پیشگیری از وقوع فساد و رانت و تخلف، افزایش کارآمدی مجلس محلی

5- پاسخ به مطالبه عمومی شفافیت و جلب مشارکت بیشتر شهروندان.

متن طرح:

ماده واحده: شورای اسلامی شهر سبزوار با توجه به مقدمه طرح، خود را به رعایت موارد هشت گانه زیر ملزم می‌داند:

1- تمامی جلسات رسمی شورا از طرق صفحه رسمی شورا در فضای مجازی به طور زنده پخش می شود.

تبصره: در موارد خاص با تصویب دو سوم اعضاء کل یا قسمتی از جلسه بدون پخش زنده بارگزاری می شود.

2- قبل و پس از هر جلسه موارد ذیل در سایت رسمی و صفحه رسمی شورا برای اطلاع عموم بارگزاری می‌شود.

الف) دستور جلسات و زمان و مکان جلسه 24 ساعت قبل از جلسه (به استثناء جلسات فوق العاده).

ب) متن کامل مصوبات جلسه

پ) مشروح و چکیده مذاکرات با ذکر نام سخنران

ج) آراء اعضاء به تفکیک مخالف، موافق، ممتنع، بدون رای

س) مکتوبات و مستندات مورد مذاکره

ش) لیست حضور و غیات به تفکیک حاضر، غایب، ترک کرده، مهمان

ص) آرشیو صوت و فیلم

3- اعضاء شورای اسلامی شهر موظف به رعایت قانون تعارض منافع می باشند.

4- بودجه شورا، تفریغ بودجه، فهرست هزینه ها، فهرست حق الجلسه ها، فهرست سفرهای کاری اعضاء شورا، لیست قراردادهای شورا با اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی را هر شش ماه یکبار از طریق سایت و صفحه رسمی به اطلاع عموم می رسد.

5- اعضاء شورا در ابتدای شروع و خاتمه دوره شورا لیست کامل مایملک واقعی خود اعم از رسمی و عادی را به صورت کتبی به ریاست شورا ارسال و از طریق ریاست شورا به نهادهای نظارتی اعلام گردد.

6- ریاست شورا به صورت فصلی در نشست خبری گزارشی از عملکرد شورا (تعداد جلسات رسمی – کمیسیون ها و حضور و غیاب اعضاء – بازدیدها و ماموریت ها و فعالیت های جانبی اعضاء، طرح ها و لوایح در دست بررسی و مصوبات) را به اطلاع عموم می‌رساند.

7- برای انعکاس نظرات مردم درباره طرح ها و لوایح و مصوبات شورا و ارتباط مردم با اعضاء شورا پیش بینی لازم در سایت انجام می شود و روابط عمومی موظف است اهم نظرات مردم را به کمیسیون های مربوطه گزارش نماید.

8- سایت و صفحه رسمی شورا، روزانه به روزرسانی می شود.