لایحه واگذاری حق انتفاع کتابخانه عمومی شهرداری (مرحوم ناوی) به نهاد کتابخانه های عمومی کشور

لایحه واگذاری حق انتفاع کتابخانه عمومی شهرداری (مرحوم ناوی) به نهاد کتابخانه های عمومی کشور

admin ۰

به شهرداری سبزوار اجازه داده می شود تا به منظور کاهش هزینه ها و استفاده از امکانات دولتی در راستای ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان، نسبت به واگذاری حق انتفاع کتابخانه عمومی شهرداری (مرحوم ناوی) مستندا به ماده 42 قانون مدنی و مطابق پیش نویس قرارداد پیوستی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور اقدام نماید.


فایل jpg