شهردار طبق برنامه و با اتفاق آرا انتخاب شد

شهردار طبق برنامه و با اتفاق آرا انتخاب شد

یکی از نقاط قوت شورای ششم برنامه محوری است و از ابتدا طبق برنامه و نظرات همه اعضا شورا امور را پیش برده است.

admin ۰

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: یکی از نقاط قوت شورای ششم برنامه محوری است و از ابتدا طبق برنامه و نظرات همه اعضا شورا امور را پیش برده است.

امین الله مظلوم به شعار صداقت و شفافیت اشاره کرد و افزود: یاران انقلاب قبل از انتخابات شهردار خود را پس از برگزاری چندین جلسه با افراد مختلف انتخاب کرده بود حتی قرار بود همان زمان اعلام کنیم که بنا به دلایلی انجام نشد.

وی ادامه داد: بعد از انتخابات پس از مطرح کردن با آقایان بروغنی، آرمین و ساجدی فر استقبال شد و بر اساس آشنایی که بزرگواران از آقای فرجام طلب داشتند پذیرفتند.

رئیس پارلمان شهر با تاکید بر برنامه محوری تصریح کرد: ما از ابتدا 100 مسئله مدیریت شهری و راهکارهای مربوطه شناسایی و برنامه تدوین کردیم و در این راستا شهردار را انتخاب کردیم بنابر این صحیح نیست وقتی شهردار را انتخاب کرده بودیم به دنبال ظاهر سازی و برگزاری جلسات صوری جهت انتخاب شهردار می بودیم