آقای حسن ساجدی فر - عضو

آقای حسن ساجدی فر

عضو

متولد 1355

مدرک: کارشناسی ارشد مالی


رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، سرمایه گذاری - نماینده شورای اسلامی شهر در شورای شهرستان - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند ٢٠ شهرداری - نماینده شورای اسلامی شهر در اداره دارایی