آقای رضا روشن فکر - عضو

آقای رضا روشن فکر

عضو

متولد 1359

مدرک: دکتری تخصصی مهندسی برق- قدرت


رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند ٢٠ شهرداری