آقای امین الله مظلوم - رئیس

آقای امین الله مظلوم

رئیس

متولد 1348

مدرک: مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی برق-قدرت


رئیس شورای اسلامی شهر - سخنگوی شورای اسلامی شهر - نماینده شورای اسلامی شهر جهت پیگیری مصوبات شورا در هیات تطبیق فرمانداری - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تجدید نظر نظام وظیفه - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری