آقای وحید ملوندی نیکو - عضو

آقای وحید ملوندی نیکو

عضو

متولد 1368

مدرک: کارشناسی ارشد مطالعات اروپا


رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری، جوانان، سلامت، محیط زیست - نماینده شورای اسلامی شهر در شورای شهرستان - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان مدیریت پسماند