آقای ابراهیم ابراهیم نژاد - عضو

آقای ابراهیم ابراهیم نژاد

عضو

متولد 1346

مدرک: کارشناسی حقوق


رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل، ترافیک - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان مهندسی ترافیک و حمل و نقل - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون عالی معاملات شهرداری - نماينده شورای اسلامی شهر در اداره دارایی