آقای حسین بروغنی - خزانه دار

آقای حسین بروغنی

خزانه دار

متولد 1347

مدرک: کارشناسی ارشد حقوق گرایش خانواده


عضو هیات رئیسه و خزانه دار شورا - رئیس کمیسیون تربیت بدنی و توسعه مناطق کم برخوردار - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری - نماینده شورا در کمیسیون بدوی نظام وظیفه