آقای ذبیح الله آرمین - عضو

آقای ذبیح الله آرمین

عضو

متولد 1343

مدرک: دکتری روانشناسی تربیتی


رئیس کمیسیون آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان آرامستان ها - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند هفت شهرداری