آقای علی ارغیانی - نایب رئیس

آقای علی ارغیانی

نایب رئیس

متولد 1341

مدرک: کارشناسی فقه و مبانی حقوق


نائب رئیس شورای اسلامی شهر - رئیس کمیسیون ایثار مقاومت امنیت - نماینده شورای اسلامی شهر در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری - نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند ٢٠ شهرداری